VW Service

Algemene voorwaarden

In geval van een tegenstrijdigheid tussen huidige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) en de algemene voorwaarden opgenomen in de door de klant ondertekende overeenkomst (inclusief bestelbonnen en werkopdrachten) tot aankoop, verhuur, herstel, onderhoud van het voertuig of een onderdeel ervan (hierna “Overeenkomst”) dan primeren de algemene voorwaarden van de Overeenkomst. De algemene voorwaarden van de klant zijn alleszins nooit tegenstelbaar aan Autocenter Stevens BV.

De opgegeven leveringstermijnen zijn zonder enige verbintenis en slechts ter aanduiding gegeven. Zodra de bestelde goederen klaar zijn, brengt Autocenter Stevens de klant op de hoogte en is de klant gehouden de goederen binnen de 10 kalenderdagen op te halen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De geleverde goederen zullen nooit teruggenomen worden of gewisseld.

Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 B,W. en de Wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen kent Autocenter Stevens BV uitsluitend als waarborg toe deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven.

Betalingsvoorwaarden:

  • Alle facturen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, contant betaalbaar op het ogenblik van de levering van het voertuig, onderdeel (bij verkoop) of bij afhaling van het voertuig (in geval van onderhoud of herstellingen). 
  • Elke factuur (zowel uitgaande van Autocenter Stevens BV als van de klant) die op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 8% per jaar vanaf de vervaldag tot de dag van de algehele betaling. Tevens is er als schadevergoeding wegens de niet- of laattijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 15% op het niet of laattijdig betaalde bedrag verschuldigd, met een minimum van 75 €.
  • Bij niet betaling behoudt Autocenter Stevens BV zich het recht voor om haar retentierecht uit te oefenen, tot ontvangst van de algehele betaling.

Alle klachten moeten per aangetekend schrijven geformuleerd worden binnen de 8 dagen – tenzij andere wettelijke dwingende bepaling. Deze termijn begint te lopen, voor een herstelling, onderhoud of aankoop van een onderdeel vanaf de afhaling van het voertuig of het onderdeel, en voor een factuur, vanaf de factuurdatum. De klachten ontvangen na 8 dagen worden als onbestaande beschouwd. De klant heeft de verplichting het voertuig of aangekochte onderdeel op het ogenblik van de afhaling te onderzoeken op zichtbare gebreken. Indien de zichtbare gebreken op het ogenblik van de afhaling niet worden gemeld dan vervalt het recht om nog een klacht te formuleren.

De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de klant.

De voertuigen die aan Autocenter Stevens BV worden toevertrouwd, zelfs als ze bestuurd worden door het personeel of aangestelde van Autocenter Stevens BV, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebreke aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Overmacht: een partij zal niet aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. De ander partij zal meewerken met de getroffen partij en laatstgenoemde redelijkerwijze bijstaan om de impact van de omstandigheden op de getroffen partij te minimaliseren. 

Ingeval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht.  

Indien de periode van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, of indien reeds bij voorbaat vast staat dat die periode redelijkerwijze langer dan drie (3) maanden zal duren, dan is Autocenter Stevens BV gerechtigd de overeenkomst (of het relevante gedeelte ervan), onmiddellijk bij aangetekend schrijven, op te zeggen.

De geleverde goederen blijven eigendom van Autocenter Stevens BV, zelfs indien deze goederen gewijzigd of geïncorporeerd worden, tot volledige betaling van de prijs en eventuele aanhorigheden. Niet tegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen aan de klant op het ogenblik van de levering (bij aankoop) of afhaling (bij herstellingen en onderhoud). De klant zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling, om het goed te verkopen, vervreemden, verhuren, met enig zakelijk recht te bezwaren en wijzigingen aan te brengen.

Autocenter Stevens BV kan het retentierecht uitoefenen tot zolang zij geen integrale betaling heeft ontvangen van de door de klant aan haar verschuldigde bedragen.

Geschillen, toepasselijk recht en bevoegdheid:
Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Autocenter Stevens BV bevoegd.

Alle persoonsgegevens die over u verzameld worden, worden conform de geldende wettelijke verplichtingen verwerkt. De verkoper wiens gegevens op de rectozijde van dit document vermeld worden is verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan u schriftelijk stellen aan uw verkoper. Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag bij uw verkoper.